LIFE ADAPT BRDY: Vojenské lesy s partnery přecházejí v brdských lesích na přírodě blízké hospodaření

Jince, 22. dubna 2024Smrkové monokultury v Brdech přetvářejí Vojenské lesy a statky ČR (VLS) na druhově a věkově pestré lesy. Činí tak pomocí přírodě blízkých způsobů hospodaření. Holé seče nahradily podrostní formy hospodaření s principy výběrného lesa. V maximální možné míře je podporována přirozená obnova lesa a melioračně zpevňující dřeviny jsou do porostů vnášeny podsadbami. Vznikající druhově i prostorově strukturované porosty by měly lépe odolávat klimatickým změnám a zachovat si všechny své produkční i mimoprodukční funkce.

Projekt LIFE ADAPT BRDY státní podnik realizuje s partnery z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Saskými státními lesy. Projekt odstartoval na začátku loňského roku, za první rok náklady projektu přesáhly 21 milionů korun. Projekt je pětiletý a jeho celkové náklady jsou plánovány zhruba na 120 milionů korun z čehož 73 milionů korun bude čerpáno z Evropské unie z programu LIFE.

Vojenské lesy obhospodařují v Brdech ucelený komplex krajiny o rozloze cca 22 600 ha. Kromě péče o lesní porosty je řešena také retence vody a hospodaření se zvěří. Myslivost se stala nástrojem pěstování lesa. Stavy zvěře jsou limitujícím faktorem pro přirozenou obnovu bez nutnosti ochrany oplocováním. V posledních třech letech, na daném území v rámci honitby Brdy, došlo k výraznému navýšení odlovu spárkaté zvěře. Nižší stavy zvěře se začínají projevovat snížením škod zvěří na přirozeném zmlazení a uměle založených kulturách melioračních a zpevňujících dřevin. Indikátorem optimálních stavů zvěře pro danou lokalitu je odrůstání jeřábu ptačího bez nutnosti ochrany. V prvním roce projektu byl proveden nezávislý plošný monitoring škod zvěří, který se bude opakovat po třech letech (v roce 2026). Porovnáním obou monitoringů se ukáže, jak jsou nová myslivecká opatření efektivní.

Česká zemědělská univerzita v Praze v prvním roce projektu (2023) na celém území provedla provozní inventarizaci a také pořídila pro celou oblast letecké laserové skenování doplněné o pozemní laserové skenování na vybraných plochách. Inventarizace i laserové skenování se budou opakovat znovu v posledním roce projektu. Porovnáním obou cyklů budou k dispozici data o tom, jak se lesní porosty vyvíjí po zavedení nových způsobů hospodaření.

V červnu 2023 také proběhlo v Sasku v porostech Saských státních lesů školení pro 40 lesníků z divize Hořovice. Druhé školení se uskutečnilo v říjnu 2023 na demonstračních plochách v Brdech. Při těchto školeních si lesníci osvojili nové přístupy hospodaření, které v Sasku uplatňují již téměř dvacet let.

V rámci projektu bylo zřízeno 10 demonstračních objektů o celkové rozloze přes 500 ha. Každý objekt má okolo 50 ha. Na těchto plochách bude demonstrován postupný přechod z pasečného způsobu hospodaření na výběrný způsob. Postupně bude také upravována druhová skladba, tak aby se snížil podíl nyní výrazně dominujícího smrku.

Pro nepasečné způsoby hospodaření je stěžejní dobré zpřístupnění porostů. Proto aby se minimalizoval negativní vliv pojezdu těžební a přibližovací techniky na půdu a okolní porosty byl navržen systém zpřístupňovacích linek šíře 4 metry s pravidelnými rozestupy 30 metrů s ohledem na sklon a únosnost terénu a je volena i vhodná technologie. Na méně únosných půdách je vhodné použití kolopásů, na svazích zase použití trakčních navijáků. Těžba a zpřístupnění je organizována v blocích na úrovni dílců.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti zpracoval také nové rámcové směrnice hospodaření, které budou postupně implementovány do nově zařizovaných hospodářských plánů. První takový vznikl pro lesní hospodářský celek Obecnice s platností od 1. 1. 2024.

Pro celé území byla také zpracována studie retence vody, která území zmapovala a vytipovala v něm 25 lokalit, které byly v minulosti nejvíce ovlivněny melioracemi s odvodňovacími kanály. Studie navrhuje opatření na znovuobnovení retenční schopnosti těchto lokalit. V rámci projektu byla vybrána lokalita prameniště Voložného potoka s územím cca 130 ha. Pro toto prameniště byl zpracován podrobný projet na revitalizaci, která bude realizována na přelomu letošního a příštího roku. Bude vzorovým příkladem pro ostatní lokality, proto zde kromě vlastní realizace opatření probíhá od listopadu 2023 monitoring stavu území před realizací a bude srovnán i s monitoringem po revitalizaci, tak aby bylo možné efektivnost revitalizace objektivně vyhodnotit.

Ve dnech 22. - 23. 4. 2024 probíhá kontrolní mise s Project Adviser LIFE Programme Boyanou Vasilevou z European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), aby zhodnotila dosavadní průběh projektu. První den mise je vyhrazen prezentacím o průběhu projektu a druhý den terénní pochůzce.

 

Kontakt pro novináře: Markéta Máchová, projektový manažer VLS, +420 703 458 649; marketa.machova@vls.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.